VOOR WIE IS DIT BOEK?

Dit boek richt zich naar coördinatoren, leidinggevenden, pedagogisch coaches, groepswerkers, gezinsondersteuners, regioverpleegkundigen, kindbegeleiders in de (buitenschoolse) opvang, leerkrachten en brugfiguren, logistiek medewerkers, teams Huizen van het Kind, Kind & Gezin, lokale besturen en beleidsmakers, studenten en docenten in de opleidingen kinderzorg, kleuteronderwijs, Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind en de Pedagogische Wetenschappen. Dit boek gaat over ontmoeting, maar inzetten op ontmoeting - zo leert ervaring ons - raakt aan zeer diverse aspecten van de werking, zoals communicatie met gezinnen, banden versterken met de buurt, veiligheid en vertrouwen in het team, observeren én documenteren van het eigen werk, respect voor diversiteit, … Kortom, het is werken op verschillende fronten. Dit boek biedt dan ook heel wat aanknopingspunten om naar aanleiding van een zeer concrete ingangspoort - zijnde ontmoetingen tussen gezinnen creëren - verschillende zaken ter discussie te brengen in een team, netwerk of een groep studenten en hierover een eigen reflectieve houding te ontwikkelen.

Dit boek is gebaseerd op vijfjarig wetenschappelijk onderzoek, maar het is geenszins een droge bundeling van theoretische modellen geworden. Het bevat diverse praktische én theoretische ‘lagen’: er zitten verschillende lagen in de analyses die we maken en de inzichten die daaruit voortkomen. Die gelaagdheid, zo blijkt, laat ook mensen die reeds lange tijd bezig zijn met het thema ontmoeting toe om bij een tweede en zelfs derde lezing steeds weer tot nieuwe reflecties over het eigen werk en het eigen perspectief te komen. We geloven dat dit een bijzondere verdienste is van dit boek. Voor wie dat wil, is het bredere theoretisch/academisch kader wel degelijk voorhanden, te vinden in de Engelstalige artikels van het doctoraatsonderzoek. Die artikels vormen een mooie aanvulling op het boek en laten verdere verdieping toe, bijvoorbeeld in de context van een opleiding. Dus experimenteer gerust om hier op die manier mee aan de slag te gaan en kijk waar dit jullie brengt. Je vindt alles terug op deze website.

Tot slot, dit boek draagt bij aan het levenslang leren, om in ontwikkeling te zijn, aan professionele en persoonlijke reflectie te doen en dat in relatie tot anderen, tot kinderen, tot gezinnen, tot collega’s, tot de bredere omgeving.